Personlig coaching för inre och yttre utveckling

Coaching är varken rådgivning eller terapi. Syftet med coaching är bland annat att främja förändring i både privat- och arbetsliv, stärkande av känslan av sitt eget värde som person, ta fram styrkor och undanträngd kreativitet, medvetandegöra syfte och mål i livet, skapa självförtroende för att ge möjligheter till att förverkliga drömmar, finna mening och balans, ta ansvar för sin hälsa, se det som tjänar och det som begränsar i livet, hitta drivkrafter, ideal och värderingar som styr det dagliga livet, få insikt om viljan och utveckla den till en stark, god kraft, skapa en realistiskt och äkta självbild och få hjälp att hantera problem eller svåra uppdrag/situationer i sitt arbetsliv.

Coaching som grundar sig på psykosyntes innebär att medvetandegöra det som sker när vi som personer hamnar i olika kriser eller vill ha förändring i vårt liv. Som psykosyntescoach ser jag till hela människan och har syfte och mening i fokus. Med hjälp av psykosyntesens verktyg, som innefattar samtal, mentala bilder, kreativ målning, guidade vandringar och kroppsliga övningar kan det som fastnat eller det som hindrar utveckling bli synliggjort och förvandlas till möjlighet och utveckling. Som coach kan jag också använda mig av så kallad kognitiv psykosyntes.

Chefs- och ledarutveckling – stärk och utveckla dig för ett hållbart ledarskap

Medarbetarutveckling – öka motivation och välmående samt stöd i att få ihop vardagen

Personlig utveckling – öka din energi, din livslust och skapa förutsättningar för att nå dina mål

Vid det inledande samtalet, klargör vi värderingar, definierar fokusområden samt går igenom förväntningar och spelregler samt bokar tider för kommande coachingsamtal. Det inledande samtalet har bland annat till syfte att skapa en bra coachingrelation och klargöra den fortsatta processen. Jag rekommenderar att vi bokar upp fem gånger initialt för att ge förutsättningar för en bra start.

Samtal sker antingen via ett personligt möte, digitalt eller via telefon. Det personliga mötet kan ske på din arbetsplats, i min lokal eller genom ett walk and talk på en plats som vi gemensamt bestämmer.